Home / ข่าววันนี้ / กรมสรรพากร เผยวิธีแก้ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ มีปัญหา ไม่ได้เงิน

กรมสรรพากร เผยวิธีแก้ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ มีปัญหา ไม่ได้เงิน

จากกรณีผู้ยื่นภาษีตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” ปรากฎว่า มีการส่งเช็คคืนเงินภาษีให้แล้ว แต่ผู้ยื่นภาษีไม่ได้รับ อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ยังไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพื่อขอรับเช็ดฉบับดังกล่าว หรือยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2.กรณีให้ผู้อื่นกะทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

หากเช็คคืนเงินภาษีที่ได้รับชำรุด หรือสูญหาย หรือธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เช่น คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง หรือ ชื่อ/นามสกุล ไม่ถูกต้อง หรือเช็คเกิน 6 เตือน ให้นำเช็คดังกล่าว (ถ้ามี) ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2.กรณีผู้ขอคืนทำเช็คที่ได้รับสูญหาย ต้องมีหนังสือแจ้งความ

3.กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่่อ/นามสกุล

4.กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

ได้รับเช็คคืนเงินภาษีแต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร/เข้าบัญชีไม่ได้ หากภูมิลำเนาตามแบบ ภง.ด.90/ 91 ในเขตกรุงเทพฯ ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร ชั้น 7 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรณีมีภูมิสำเนาตามแบบ ภงด.90/ 91 ในต่างจังหวัด ให้นำเช็คคืนเงินภาษีไปแลกเป็นเงินสดที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเช็คเป็นเงินสด มีดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีคนต่างด้าว พร้อมสำเนา

2.หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล กรณีคณะบุคคล

3.กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวปะชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนา

กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนงินภาษี แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิสำเนาที่ปรากฎในหนังสือแจ้งไม่คืนเงินฯ โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ

Facebook Comments Box

About admin2

Check Also

กาละแมร์ เหมาไอติมช่วยลุงแจกชาวบ้าน

หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับ กาละแมร์ พัชรศรี อดีตพิธีกรคนดัง ที่ล่าสุดได้เล่าเรื่องราวดีๆ สุดประทับใจ เกี่ยวกับคุณลุงคนขายไอติม โบราณ วัย 70 ที่หลายคนประทับใจในความ สุภาพน่ารักของลุง เธอเลยตัดสินใจเหมาไอศกรีมคุณลุงจำนวน 10,000 บาท …